Autoclub bratří Procházků

Garáže při smíchovské Husově třídě (dnes Drtinově ulici) zřídili v letech 1930-1931 bratři Břetislav a Josef Procházkové. Zatímco Josef zde figuroval zejména v roli provozního ředitele, Břetislav byl známým všestranným podnikatelem, široce rozkročeným mezi mnoha technickými obory, a především významným propagátorem automobilismu v Čechách, který podniku přinášel cenné kontakty a klientelu, mimo jiné také zahraničních velvyslanců.

Břetislav proslul u nás i v zahraničí nejenom jako publicista, ale rovněž jako velký stoupenec automobilů Škoda, ve kterých podnikl mnoho vytrvalostních jízd, včetně prvního výjezdu automobilem na Sněžku z české strany a především úctyhodné rychlostní jízdy okolo světa za pouhých 97 dní. Oba bratři se velmi zajímali o zahraniční technické novinky v oblasti péče o vůz, pokoušeli se je ihned uplatnit ve svých garážích a udržet si tak na počátku hospodářské krize náskok před konkurencí. Břetislav od roku 1933 dokonce působil jako soudní znalec pro obor garážní.
 
Rozsáhlý soubor autoklubu vznikl podle plánů branických projektantů Václava Hradeckého a Josefa Pospíšila. Zaujímal převážnou část vnitrobloku v místě bývalé Smékalovy továrny na hasicí přístroje a prodejny hasičských vozů. Pozemky zakoupili bratři Procházkové v prosinci 1928, avšak projekt vznikal až v průběhu roku 1930 a živnostensko-právní povolení k provozování garáží obdrželi teprve v únoru 1931. Rozvržení provozu na pozemku lze rozčlenit na tři za sebou jdoucí „plány“. Plochu při ulici zpočátku zaujímala pouze nezastavěná „předzahrádka" s čerpacím stojanem na benzin při patě rampy. Později se však díky odstranění oplocení areál široce otevřel do ulice a vznikl zde elegantní kiosek čerpací stanice BZ (bratři Zikmundové) se třemi stojany a přístrojem pro doplňování vzduchu do pneumatik. Nádrže na benzin s kapacitou 5000 I se nacházely pod dvorem, stejně jako usazovací žumpa i odlučovač tuků a olejů.
 

Úzký meziprostor ve „druhém plánu" zaujímala při levé straně rampa stoupající do horního patra garáží, uprostřed průjezd do přízemí a po pravé straně budova zázemí. V ní se nacházela v přízemí prostorná hala autoslužby (komplexní servis) a prodejna s automobilovým vybavením, v patře čekárna pro řidiče s terasou. Objekt byl užitně prostý, pouze omítaný, nabílený a v exteriéru i interiéru pokrytý pro garáže typickými nápisy — informačními, zákazovými a především reklamními. Prostory pod rampou sloužily jako sklady a toalety. Hluboko ve vnitrobloku se skrývalo jádro podniku — dvě podlaží centrálně vytápěných garážových hal, s řadami 42 boxů podél koridoru o půdorysném tvaru písmene U, přičemž střední boxy mezi sebou ještě svíraly menší prostor s volným stáním. V každém podlaží se dle dobového reklamního letáku nacházela umývárna — patrně se jednalo o větší místnost v severozápadním nároží haly. Garážová hala byla provedena jako železobetonový skelet s obvodovými cihelnými zdmi, cementovými podlahami a omítanými nebo pouze nabílenými povrchy. Jednotlivé boxy, s cementovými podlahami spádovanými ke vpusti, oddělovaly navzájem zděné příčky, uzavírala kovová roleta a odvětrání zajišťovaly průduchy přizděné k zadní stěně. Přízemí osvětlovaly sklobetonové světlíky ve stropě koridoru. Střední prostor horního podlaží nebyl zpočátku zastropen. Na připravené konzoly však byla dodatečně osazena lehká střecha ze svařovaných ocelových vazníků, s dřevěnou krytinou a středním pruhem z beztmelého zasklení systému Wema.

Areál pochopitelně poskytoval veškeré základní služby v oblasti péče o automobil, shrnuté v dobovém reklamním letáku do úderných hesel: „Myje se pomocí amer. strojů a přihlíží se k do-konalému ostřikání podvozku. Zvlášť upozorňujeme na naše olej. prostřikování per a karosovaných spojů ... Jedna z postranních chodeb. Čelní stěna opatřena elipsou na seřízení reflektorů... Veškeré chodby mimo hasicích aparátů jsou opatřeny autom. hlášením zvýš. tep-lot... Uskladnění benzinu i směsi děje se z tanku. Tím, že nestáčí se ze sudů, jest zaručena ideální čistota pohonné látky. Nehledě k specielním filtrům u obou čerpadel." Sám Břetislav Procházka napsal: „Nejmoderněji vybavené pražské garáže..., v nichž vůz ve zvláštních dílnách je postupně umyt, vyčištěn, promazán a event. i opraven. Specialitou ‚Autoclub“ garáží jsou pevné ceny, takže automobilista předem ví, kolik zaplatí za každou službu." Bratři Procházkové si ponechali už ve fázi projektu prostor pro další růst areálu, což dokládá střední koridor garážové haly, v místě možného průjezdu do sousedního vnitrobloku neuzavřený boxy, nebo zmínka o případné nástavbě dalšího patra v archivních spisech.

Po druhé světové válce garáže sloužily pro účely policie. Dochovaly se dodnes ve víceméně autentické podobě (zejména garážové boxy) a po restituci se pod dohledem potomka majitelů Romana Procházky navrací k podnikové tradici, včetně aktivit spojených například se spanilými jízdami veteránů.

Zdroj: citace z knihy Meziválečné garáže v Čechách - Petr Vorlík